Ved å klikke på "Godta" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Salgs- og leveringsbetingelser

Under følger et oppsett av alminnelige salgs- og leveringsbetingelser;

1 Generelt

For leveringer fra Aas Betong gjelder disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene, såfremt det mellom Aas Betong og kjøper ikke skriftlig er avtalt noe annet.

2 Priser

Som priser for Aas Betong sine produkter gjelder de priser som framgår av den sist utarbeidende veiledende prisliste eller priser gitt i skriftlig tilbud. Tidspunkt for avtalt levering er avgjørende for hvilke priser som gjelder. Alle priser angitt i prislister og tilbud er eks mva.

For paller og sekker er emballasjen inkludert i prisen.

Dersom Aas Betong skal besørge transport påløper pris på transport i henhold til særskilt tilbud og avtaler. Det tas forbehold om endring av leveringstidspunkt for forhold som ligger utenfor Aas Betong sin kjennskap. Det tas forbehold om endring av oppgitt transportpris i tilfelle vegmyndighetene fastsetter akseltrykkbegrensninger.

For delleveranser som strekker seg over en lengre periode kan prisene uten forvarsel endres som følge av uforutsette prisøkninger innen transport eller endringer i byggevareindeksen.

Generell nobb prisliste gjelder normalt fra 01/04 ett år – 31/03 neste år, med forbehold om endringer som er ekstraordinære i forhold til markedet som tilsier at en prisjustering er nødvendig. Varsel blir sendt til faste kunder i rimelig tid i forkant av justering av priser.

3 Betaling og salgspant

Aas Betong sine alminnelige betingelser er netto per 15 dager fra fakturadato, hvis ikke andre betalingsbetingelser er avtalt. Betaling anses å ha skjedd når beløpet er kreditert selskapets konto innen utløpet av den 15. dag etter faktureringsdato. Etter forfall belastes den til enhver tid gjeldende morarente. Inkasso benyttes av selskapet i tråd med bestemmelsene i inkassoloven. Dersom det avtales at Aas Betong skal besørge forsendelse av varer for kjøper, faktureres fraktkostnader sammen med varen.

Hvis kjøper ikke overholder de fastlagte betalingsbetingelser,  eller selskapet finner at kjøpers kredittverdighet ikke lenger er tilstede, kan Aas Betong heve kjøpet med umiddelbar virkning. Aas Betong har da rett til umiddelbart å erklære samtlige utestående fordringer hos kjøper for forfalt og straks innkreve disse tilgodehavende fra kjøperen.

Aas Betong har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt betalt.

Fakturagebyr tilkommer hvis ikke annet er avtalt på forhånd av tilsendt faktura.

4 Levering

Det er kunden sitt ansvar å informere om begrensninger eller andre forhold som vil påvirke levering av bestilt(e) produkt(er).

Aas Betong sin oppgitte leveringstid for varer gjelder fra fabrikk med mindre annet er avtalt.

Ved mottakeradresse skal kjøper sørge for forsvarlig atkomstvei til leveringsstedet egnet for lastebil og at leveringsstedet er forsvarlig og hensiktsmessig sikret og merket. Merk spesielt krattskog ved vei.

Det er den enkelte sjåfør som vurderer og beslutter om varene kan avleveres på den avtalte adressen basert på ankomst veiens tilstand, stabilitet, vei- og trafikklover samt sikkerhet til sjåføren.

Dersom sjåføren av ovennevnte grunner må returnere varene til fabrikk, må kjøper dekke Aas Betong sine meromkostninger.

Aas Betong sine varer leveres normalt på engangspaller/europaller som anføres i henhold til gjeldende prisliste. Det er ingen gjenkjøp av returpaller uten at annet er spesialt avtalt.

5 Reklamasjoner

Kjøper har undersøkelsesplikt og skal ikke ta varene i bruk før det er undersøkt om varene har mangler.

Alle reklamasjoner må godkjennes av Aas Betong. Reklamasjonen må skje skriftlig, omgående etter at reklamasjonsårsaken er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Kopi av palleetikett skal framvises ved reklamasjon. Varer som reklameres på skal sendes i retur til fabrikk, hvis ikke annet er avtalt med Aas Betong.

Ved transportskader skal dette anføres på fraktbrev eller pakkseddel med signatur av mottaker og sjåfør. Det ytes ikke erstatning for omlegging av varer som har hatt synlige defekter ved legging. Leverandøren tilbakebetaler vareverdi ved reklamasjon.

Fristen for å gjøre krav pga. mangler gjeldende, er under enhver omstendighet 2 år fra leveringsdato.

5.1 Merknader Reklamasjoner

Kalkutslag og fargeavvik kan forekomme og er normalt ikke reklamasjonsberettiget. Dette er ikke ødeleggende for kvaliteten ved bruk, og anses ikke å ha betydning.

Variasjoner i fargen kan skyldes uunngåelige variasjoner i delmaterialenes fargenyanser, egenskaper og ulik herding. Dette anses ikke å ha betydning.

6 Retur av varer

Retur av varer som følge av reklamasjon må kun skje med Aas Betong sin godkjennelse og utføres slik som avtalt mellom begge parter på forhånd av retursending.

Varer, herunder paller og sekker, som er levert i kontraktsmessig stand, tas ikke i retur. Unntak herfra kan kun skje når Aas Betong finner at helt spesielle grunner foreligger og under forutsetning av at varene og originalemballasjen er i prima stand. (Med prima tilstand menes hele paller, med hel, originalemballasje, stablet som levert fra fabrikk og uten misfarging).

Slik retur av varer kan kun skje etter forhåndsavtale med Aas Betong og betinger at kjøperen dekker 20 % av varens fakturapris samt returfrakt.

Varer som returneres uten på forhånd å være godkjent, krediteres ikke.

Bestillingsvarer og/eller varer som ikke lagerføres av Aas Betong , refunderes ikke.

Varer som ikke er i prima tilstand kan returneres til Aas Betong på kundens bekostning, men er ikke grunnlag for refusjon eller kreditering av produkter.

7 Force majeure

Forhold som etter vanlige regler regnes som force majeure, herunder krig, naturkatastrofer, ulykker med transportmidler og arbeidskonflikter, medfører at partenes forpliktelser etter denne avtale opphører i den perioden force majeure-situasjonen varer. Dersom slike forhold varer mer enn 3 måneder, kan hver av partene gå fra avtalen med skriftlig melding til den annen part.

En part skal uten ugrunnet opphold informere den annen part om slike forhold.

8 Ansvar for tap og skadeforvoldelse, herunder produktansvar

Aas Betong er kun ansvarlig for at varen er i overensstemmelse med spesifikasjon og leveres til avtalt tid. Selskapets ansvar er begrenset etter bestemmelsene nedenfor og i den utstrekning det er mulig i henhold til ufravikelig lovgivning.

Aas Betong er ikke ansvarlig for at den bestilte varen passer kjøperens formål.

Aas Betong er ikke ansvarlig for noe tap som følge av mangler eller forsinkelser, med mindre forsinkelsen kan henføres til grov uaktsomhet eller forsett fra Aas Betong sin side.

Aas Betong sitt ansvar for feil/mangler er under enhver omstendighet begrenset til for på egen regning å foreta ny fullgod levering.

Aas Betong har i intet tilfelle ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

Aas Betong er under enhver omstendighet fritatt for erstatningsansvar hvis den leverte vare ikke blir bearbeidet eller behandlet iht. forutsetningene eller våre anbefalinger, eller dersom den leverte vare behandles på andre måter enn det som er foreskrevet.

 

15-09-2022

Aas Betong AS